Pasy ścierne

Koszyk: 0 produktów, 0,00 zł Do kasy
Zawartość koszyka (0) - 0,00 zł

Regulamin

Regulamin

1. ŚCIERNE Szymon Pachołek   to sklep internetowy, dostępny w domenie www.pasyscierne.pl, prowadzony przez firmę ŚCIERNE Szymon Pachołek z siedzibą w Mszanie Dolnej,  ul.Słoneczna 11 a, wpisaną do CEIDG Rzeczpospolitej Polskiej  NIP: 678 307 70 09 , z którą Klienci mogą się kontaktować pod następującym adresem e-mail: biuro@pasyscierne.pl oraz numerem telefonu: +48 731 353 933  

2. Firma ŚCIERNE Szymon Pachołek prowadzi sprzedaż detaliczną i hurtową drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane za pośrednictwem strony internetowej dostępnej w domenie  www.pasyscierne.pl  oraz telefonicznie poprzez kontakt z Biurem pod numerem telefonu: +48 731 353 933  
 
3. Do korzystania ze sklepu internetowego ŚCIERNE Szymon Pachołek, w tym do przeglądania asortymentu sklepu  ŚCIERNE Szymon Pachołek oraz do składania zamówień na produkty, niezbędne jest:

a) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu;

b) dostęp do poczty elektronicznej;

c) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 49 i wyższej lub Edge w wersji 14 i wyższej, IE 11, Opera w wersji 39 i wyższej, Google Chrome w wersji 53 i wyższej, Safari w wersji 10. i wyższej;

d) minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli;

e) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
 
4. Klient obowiązany jest do korzystania ze sklepu internetowego ŚCIERNE Szymon Pachołek w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej ŚCIERNE Szymon Pachołek  oraz osób trzecich. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie sklepu internetowego ŚCIERNE Szymon Pachołek, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość sklepu internetowego ŚCIERNE Szymon Pachołek. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 
5. Klienci mają możliwość korzystania z  ŚCIERNE Szymon Pachołek dokonując rejestracji i tworząc w  ten sposób Konto, w którym gromadzone są dane oraz informacje o Kliencie dotyczące jego działań w ŚCIERNE Szymon Pachołek (dalej: „Konto”). Świadczenie usług w ramach Konta na ŚCIERNE Szymon Pachołek ma charakter nieodpłatny i bezterminowy. Klient ma prawo wypowiedzieć umowę zawartą z  firmą ŚCIERNE Szymon Pachołek dotyczącą Konta,  w każdym czasie poprzez wysłanie oświadczenia o rozwiązaniu umowy na adres e-mail: biuro@pasyscierne.pl . Powyższe nie dotyczy sytuacji, w których firma ŚCIERNE Szymon Pachołek jest w trakcie realizacji zamówienia złożonego przez Klienta. W takim przypadku, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowego zamówienia.
 
6. W celu dokonania rejestracji utworzenia Konta w ŚCIERNE Szymon Pachołek należy wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie następujących danych: adresu e-mail, hasła, imienia, nazwiska, adresu, kodu pocztowego, miejscowości oraz numeru telefonu. Na adres e-mail Klienta umieszczony w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia rejestracji oraz inne wymagane prawem informacje. Z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia umowy dotyczącej prowadzenia Konta pomiędzy Klientem, a firmą ŚCIERNE Szymon Pachołek, której przedmiotem są usługi świadczone przez firmę ŚCIERNE Szymon Pachołek, na warunkach określonych w Regulaminie.
 
7. Klient może złożyć reklamację dotyczącą funkcjonowania serwisu ŚCIERNE Szymon Pachołek  (w tym funkcjonowania Konta) w terminie 30 dni licząc od dnia, w którym miały miejsce wady lub przerwy w funkcjonowaniu serwisu. Reklamację należy złożyć w formie  elektronicznej wysyłając wiadomość e-mail na adres: biuro@pasyscierne.pl, telefonicznie pod numerem telefonu: +48 731 353 933 lub pisemnie na adres: ŚCIERNE Szymon Pachołek  ul. Słoneczna 11a, 34-730 Mszana Dolna. W reklamacji Klient powinien podać: swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia przyczyn reklamacji.
 
8. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez firmę ŚCIERNE Szymon Pachołek w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty jej wpływu. O wynikach rozpatrzenia reklamacji firma ŚCIERNE Szymon Pachołek niezwłocznie poinformuje Klienta.
 
9. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wszelkie czynności tego podmiotu w ŚCIERNE Szymon Pachołek może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem z ŚCIERNE Szymon Pachołek oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Klienta.
 
10. Wszystkie produkty dostępne w ŚCIERNE Szymon Pachołek są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 
11. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych ŚCIERNE Szymon Pachołek są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Na każdy sprzedany produkt wystawiana jest faktura VAT. Faktura VAT jest dostarczana drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, chyba że Klient wyraźnie zaznaczy, że faktura VAT powinna być dostarczona w formie tradycyjnej. Wskazanie przez Klienta danych do wystawienia faktury VAT w postaci numeru NIP oraz firmy jednoosobowej działalności gospodarczej oznacza wyrażenie woli zawarcia umowy sprzedaży jako przedsiębiorca.
 
12. Zamówiony produkt dostarczany jest przy udziale wyspecjalizowanych operatorów pocztowych (firm kurierskich) tylko na terenie Polski.  W przypadku wysyłek zagranicznych(poza teren Polski) obowiązują  indywidualne stawki kosztów transportu - wyceniane przez 
ŚCIERNE Szymon Pachołek - różne od standardowych kosztów wysyłki.  Klient ponosi koszty dostawy  określone w standardowych kosztach dostawy we wskazanych w ŚCIERNE Szymon Pachołek zakładce Płatność i dostawa.                                                                   

13. Umowa zawarta pomiędzy Klientem a ŚCIERNE Szymon Pachołek dotycząca zakupu danego produktu w ŚCIERNE Szymon Pachołek ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów w ŚCIERNE Szymon Pachołek jest adres dostawy wskazany przez Klienta .
 
14. Po zawarciu umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a firmą ŚCIERNE Szymon Pachołek, firma ŚCIERNE Szymon Pachołek potwierdzi Klientowi jej warunki przesyłając je w wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej Klienta.
 
15. W sytuacji, kiedy występują różnice w czasie realizacji lub sposobie pakowania i dostawy poszczególnych produktów, składających się na jedno zamówienie złożone w ramach ŚCIERNE Szymon Pachołek, firma ŚCIERNE Szymon Pachołek może zdecydować, po wcześniejszej konsultacji z Klientem, o podziale zamówienia na mniejsze przesyłki. W takim przypadku, ogólny koszt dostawy podany Klientowi przy składaniu zamówienia nie ulega zmianie, a jedynie zostaje rozdzielony na poszczególne przesyłki cząstkowe. W przypadku anulowania części zamówienia, korekcie ulegają wyłącznie te koszty dostawy, które zostały przypisane do niedostarczonej lub reklamowanej części zamówienia.
 
16. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony w ŚCIERNE Szymon Pachołek produkt, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, gdy płatność następuje przy odbiorze. Możliwe są następujące formy płatności:

a) Przy odbiorze – zapłata gotówką kurierowi przy odbiorze produktu. W wybranych przypadkach firma ŚCIERNE Szymon Pachołek zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji telefonicznej tego typu zamówień.

b) Przelewem – forma płatności dla klientów preferujących samodzielne logowanie do banku internetowego lub wizytę w placówce banku. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje drogą poczty elektronicznej (e-mail) numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym firmy  ŚCIERNE Szymon Pachołek, zamówienie jest przekazywane do realizacji.

c) Przelewem online – forma płatności elektronicznej obsługiwana przez  Dotpay S.A. – z siedzibą w Krakowie, przy ul. Wielickiej 72, 30-552 Kraków, NIP 6342661860, REGON 240770255, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000296790)

d) Kartą płatniczą (Visa, Mastercard) – każda transakcja płatności kartą jest w sposób bezpieczny autoryzowana przez DotPay S.A. Z chwilą potwierdzenia dokonania płatności, zamówienie jest przekazywane do realizacji.

17. W przypadku niektórych rodzajów asortymentu dostępnych w ŚCIERNE Szymon Pachołek, firma ŚCIERNE Szymon Pachołek zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez nieudostępnianie określonych opcji płatności i dostawy.
 
18. Czas dostawy produktów wynosi nie więcej niż 60 dni od dnia zawarcia umowy. Termin otrzymania przesyłki to każdorazowo czas skompletowania zamówienia powiększony o czas dostawy . W powyższych czasookresach liczymy tylko dni robocze począwszy od dnia następnego po złożonym zamówieniu do systemu.
 
19. Produkty mogą posiadać gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Czas udzielenia gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach ŚCIERNE Szymon Pachołek. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. Przed złożeniem reklamacji wypełnić  Formularz Reklamacji dostępny na stronie  ŚCIERNE Szymon Pachołek, w zakładce Reklamacje, zwroty. Wypełnienie druku reklamacji wiąże się z nadaniem numeru FMA . Dzięki numerowi FMA rozpatrywanie zgłoszeń przez firmę ŚCIERNE Szymon Pachołek odbędzie się sprawnie, przy czym podanie numeru FMA nie jest warunkiem koniecznym do rozpatrzenia zgłoszenia Klienta. Naprawiony produkt odsyłany jest do Klienta na koszt firmy ŚCIERNE Szymon Pachołek. Gwarancja na sprzedany produkt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z rękojmi za wady produktu. Informacje na temat warunków gwarancji znajdują się na stronie ŚCIERNE Szymon Pachołek.
 
20. Firma ŚCIERNE Szymon Pachołek odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Regulacja odpowiedzialności zawarta jest w przepisach Kodeksu Cywilnego (art. 556 oraz 556.1 – 556.3 Kodeksu cywilnego). W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.
 
21. Reklamacje z tytułu rękojmi można złożyć:

a) w formie elektronicznej wysyłając wiadomość e-mail na adres: biuro@pasyscierne.pl;

b) poprzez wypełnianie Formularza reklamacji dostępnego na ŚCIERNE Szymon Pachołek w zakładce Reklamacje, zwroty i przesłanie go na adres firmy ŚCIERNE Szymon Pachołek ul. Słoneczna 11 a, 34-730  Mszana Dolna lub przesłanie jego skanu na adres mailowy: biuro@pasyscierne.pl;

c) telefonicznie pod numerem telefonu: + 48 731 353 933;

d) pisemnie na adres firmy ul. Słoneczna 11a, 34-730 Mszana Dolna.

21.1. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego, datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji, przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego, wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

21.2. Występując ze stosownym żądaniem lub składając oświadczenie, Kupujący powinien, na koszt Sprzedawcy, dostarczyć wadliwą rzecz Sprzedawcy w celu umożliwienia mu zbadania rzeczy i zajęcia stanowiska odnośnie do zasadności zgłoszonego żądania lub złożonego oświadczenia.

21.3.  Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji firma ŚCIERNE Szymon Pachołek zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

21.4. Firma ŚCIERNE Szymon Pachołek rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej. Jeżeli w ciągu 14 dni firma ŚCIERNE Szymon Pachołek nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznało żądania za uzasadnione.

21.5. Naprawiony produkt odsyłany jest do Klienta na koszt firmy ŚCIERNE Szymon Pachołek

21.6. W celu odesłania zakupionego produktu Klient powinien wpisać na liście przewozowym, w polu „zadeklarowana wartość” (bądź równoznacznym), cenę zakupu odsyłanego produktu. Kwota ta stanowi deklarację wartości ubezpieczenia.

21.7. Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że firma ŚCIERNE Szymon Pachołek niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez firmę ŚCIERNE Szymon Pachołek albo firma ŚCIERNE Szymon Pachołek nie wymieniła produktu na wolny od wad, ani tej wady nie usunęła.
 
22. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w terminie 14 dni od otrzymania zamówionego produktu, Klient będący konsumentem ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego konsument może skorzystać, a także przypadki, w których prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje, określone są w pouczeniu, stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu. Postanowienia niniejszego art. stosuje się odpowiednio do odstąpienia od umowy dotyczącej Konta. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

23. Informacje znajdujące się na stronie internetowej sklepu ŚCIERNE Szymon Pachołek stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 66(1) § 3 Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych w sklepie ŚCIERNE Szymon Pachołek składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje od sklepu automatycznie wygenerowany e-mail potwierdzający zarejestrowanie zamówienia. E-mail ten nie jest równoznaczny z oświadczeniem o przyjęciu oferty i zawarciu umowy sprzedaży. Umowa sprzedaży zostaje zawarta po potwierdzeniu przez firmę ŚCIERNE Szymon Pachołek dostępności produktu i akceptacji oferty Klienta, co zostanie potwierdzone osobnym e-mailem przesłanym do Klienta po skompletowaniu zamówienia.
 
24. Podane przez Klientów dane osobowe firma ŚCIERNE Szymon Pachołek zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności zawartą w Załączniku nr 1 do Regulaminu.

25. Firma ŚCIERNE Szymon Pachołek może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję usług świadczonych w ramach ŚCIERNE Szymon Pachołek. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez firmę ŚCIERNE Szymon Pachołek, który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia w ŚCIERNE Szymon Pachołek zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że zamówienia rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.
 
26. Firma ŚCIERNE Szymon Pachołek powiadomi Klienta o każdorazowej zmianie Regulaminu, w formie komunikatu przesłanego na adres e-mail podany przez Klienta. Klienci będą związani postanowieniami nowego Regulaminu, o ile nie wypowiedzą go w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o zmianie Regulaminu. Wypowiedzenie można złożyć w formie pisemnej pod adresem e-mail biuro@pasyscierne.pl Zmiana Regulaminu w zakresie, w jakim odnosi się do umów sprzedaży zawartych przed zmianą Regulaminu oraz do zamówień, które zostały złożone przed zmianą Regulaminu nie zmienia ich treści i warunków.
 
27. W sprawach nieuregulowanych właściwe jest prawo polskie.
 
28. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez firmę ŚCIERNE Szymon Pachołek w ramach ŚCIERNE Szymon Pachołek będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z następujących pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a) Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc prawną u miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich),

b) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a przedsiębiorcą,

c) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży,

d) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do sądu polubownego przy Rzeczniku Ubezpieczonych z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy ubezpieczenia. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem:www.uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
 
29. Pod adresem  http://ec.europa.eu/consumers/odr konsument ma dostęp do rozstrzygania sporów konsumenckich drogą elektroniczną za pomocą unijnej platformy internetowej (platforma ODR). Platforma ODR stanowi  wielojęzyczną, interaktywną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporów wynikających z zawarcia internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

 

Załącznik nr 1 Prawo odstąpienia od umowy

Dla Konsumenta:

  • w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przesyłki Konsument może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny
  • jeśli nastąpi odstąpienie od umowy, zostaną zwrócone wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności.
  • do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem tj. przed upływem 14 dni.

Rezygnacja z zakupu:

Konsument informuje firmę ŚCIERNE Szymon Pachołek o swojej decyzji, wysyłając wiadomość e-mail na adres biuro@pasyscierne.pl korzystając ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, który znajduje się poniżej lub wypełniając Formularz reklamacji i zwrotu zamieszczony na stronie ŚCIERNE Szymon Pachołek. W przypadku chęci skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru do Sprzedawcy.

Wysyłka towaru winna być dokonana na adres:

Ścierne  Szymon  Pachołek ul. Słoneczna 11 a, 34-730 Mszana Dolna

wraz z wypełnionym formularzem FMA. Weryfikacja produktu jak i decyzja o przyjęciu/odrzuceniu zwrotu podejmowana jest w biurze po otrzymaniu przesyłki. Informacje na temat zwrotów i reklamacji można uzyskać poprzez kontakt z pracownikiem pod numerem telefonu +48 731 353 933. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

UWAGA!

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:


1. o świadczenie usług, jeżeli usługa została wykonana w pełni za wyraźną zgodą Konsumenta;

2. w której cena Towaru zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi firma ŚCIERNE Szymon Pachołek nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu zindywidualizowanych potrzeb Konsumenta;

4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

 

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać/oddać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Firma ŚCIERNE Szymon Pachołek z siedzibą w Mszanie Dolnej, ul. Słoneczna 11 a

Ja ……………………… niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy ………………………, numer zamówienia ……………….. Data zawarcia umowy to ………………., data odbioru …………………
Imię i nazwisko…………………………………………………………....
Adres………………………………………………………………………..
Data………………………………………………………………………….