Pasy ścierne
Koszyk: 0 produktów, 0,00 PLN Do kasy
Zawartość koszyka (0) - 0,00 PLN
Polityka prywatności

1. Firma ŚCIERNE Skawski Paweł przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności Klientów. Firma ŚCIERNE Skawski Paweł  z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w tym zabezpieczenia o charakterze programistycznym tj. systemy szyfrowania danych, zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Firma sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ogranicza dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego świadczenia usług za pośrednictwem ŚCIERNE Skawski Paweł.
 
2. Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez Klientów, w związku z zakupami w ŚCIERNE Skawski Paweł jest: Firma ŚCIERNE Skawski Paweł.


3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Klientów, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celach związanych z działalnością firmy ŚCIERNE Skawski Paweł w zakresie ŚCIERNE Skawski Paweł, w tym w celu zawierania, realizacji i rozliczenia umów sprzedaży w ramach ŚCIERNE Skawski Paweł (obsługi transakcji sprzedaży towarów), a także w celach ich archiwizacji.
 
4.  Podanie jakichkolwiek danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne. Podanie danych wymienionych w pkt. 6 Regulaminu jest konieczne w celach określonych w pkt. 5 Regulaminu.
 
5. Klienci mogą przeglądać ŚCIERNE Skawski Paweł oraz zamieszczone w nim oferty dotyczące towarów bez uprzedniej Rejestracji oraz podawania danych osobowych.
 
6. Dane podawane przez Klienta w trakcie Rejestracji są wykorzystywane do celów księgowych, do kontaktowania się z Klientem, do obsługi konta w ŚCIERNE Skawski Paweł oraz do innych czynności związanych z zawarciem lub wykonywaniem umów sprzedaży. Dane te mogą ponadto służyć do weryfikacji, czy osoba rejestrująca spełnia wymagane przez Regulamin i przepisy prawne warunki. Dane kontaktowe, za zgodą Klienta, wykorzystywane są również do przesyłania Klientowi przez firmę ŚCIERNE Skawski Paweł informacji o firmie ŚCIERNE Skawski Paweł i świadczonych przez nią usługach (cele marketingowo-reklamowe). Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania tego typu informacji.
 
7. Dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane podmiotom trzecim w przypadkach wskazanych przez firmę ŚCIERNE Skawski Paweł za zgodą Klientów.
 
8. W przypadku uzyskania przez firmę ŚCIERNE Skawski Paweł wiadomości o korzystaniu przez Klienta z ŚCIERNE Skawski Paweł niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, firma ŚCIERNE Skawski Paweł może przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności, pod warunkiem, że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.
 
9. W celu realizacji zamówień złożonych w sklepie ŚCIERNE Skawski Paweł dane personalne Klientów
są przetwarzane przez firmę ŚCIERNE Skawski Paweł której właścicielem  jest  ŚCIERNE Skawski Paweł.
 
10. Dane osobowe Klientów, dokonujących płatności on-line poprzez DotPay za towary nabyte w ŚCIERNE Skawski Paweł, są przekazywane spółce Dotpay S.A. – z siedzibą w Krakowie, przy ul. Wielickiej 72, 30-552 Kraków, NIP 6342661860, REGON 240770255, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000296790). Przekazanie dotyczy danych osobowych niezbędnych do zrealizowania płatności przez DotPay S.A. następuje:

a) w celu obsługi (zrealizowania) przez DotPay S.A. płatności za nabyte w ŚCIERNE Skawski Paweł produkty,

b) niezwłocznie po wyborze przez Klienta w ŚCIERNE Skawski Paweł sposobu dokonania płatności w formie płatności on-line.
 
11. Firma ŚCIERNE Skawski Paweł zapewnia realizację uprawnień Klientów wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Klienci mają w szczególności prawo do wniesienia – w przypadkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych – pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, gdy firma ŚCIERNE Skawski Paweł zamierzają je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania przez firmę ŚCIERNE Skawski Paweł danych osobowych innemu niż firma ŚCIERNE Skawski Paweł administratorowi danych.
 
12. Firma ŚCIERNE Skawski Paweł zapewnia Klientom możliwość przeglądania i modyfikacji danych osobowych. Firma ŚCIERNE Skawski Paweł zapewnia Klientom możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych w przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa pkt. 27 Regulaminu, a także w innych przypadkach jeśli to wynika z obowiązujących przepisów prawa. Firma ŚCIERNE Skawski Paweł może odmówić usunięcia danych Klienta wyłącznie w przypadkach wskazanych przez obowiązujące przepisy, w szczególności jeżeli Klient ten nie uregulował wszystkich należności wobec firmy ŚCIERNE Skawski Paweł lub też gdy firma ŚCIERNE Skawski Paweł uzyska i utrwali wiadomość, że Klient swoim dotychczasowym zachowaniem w ŚCIERNE Skawski Paweł naruszył Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie tych danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.

13. Firma ŚCIERNE Skawski Paweł wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto, adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie). Dane te nie są łączone z danymi podanymi przez Klientów i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.
 
14. Firma ŚCIERNE Skawski Paweł stosuje pliki “Cookies”. Informacje zbierane przy pomocy “Cookies” pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Klientów, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Klientów z ŚCIERNE Skawski Paweł Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików “Cookies” zasadniczo nie uniemożliwia korzystanie z ŚCIERNE Skawski Paweł, może jednak spowodować pewne utrudnienia. Szczegółowe postanowienia odnoszące się do plików Cookies określa Polityka Cookies zamieszczona na stronie w zakładce Informacja o cookies.

 

15.W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
Klauzula informacyjna:
Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych jest POLSKA GRUPA ŚCIERNA KARBORUND Paweł Skawski z siedzibą w Mszanie Dolnej (34-730) ul. Krakowska 40, REGON: 490700380, NIP: 737-112-38-93, tel. 602 758 561, email: biuro@tarcze-scierne.pl

Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
-kontaktu w sprawach biznesowych;
-wykonania umowy sprzedaży, lub podjęcia działań niezbędnych do zawarcia umowy np. kontakt telefoniczny lub mailowy w celu przesłania oferty, ustalenia terminu wykonania usługi, odwołania lub zmiany terminu wykonania usługi;
-finansowo-księgowych np. wystawienia faktury VAT, faktury korygującej, noty lub rachunku.
Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania przepisów prawa m.in. podatkowych, w tym art.74 Ustawy o Rachunkowości, do czasu wymaganego właściwymi przepisami prawa podatkowego;
-rozpatrywania reklamacji i roszczeń.

Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (poprzednio GIODO).
Dane osobowe przetwarzane w celu wykonania umowy oraz w celach marketingowych będą przetwarzane do czasu odpowiednio: zgłoszenia żądania do ich usunięcia lub odwołania udzielonej zgody.

Posiadają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
W celu cofnięcia zgody mogą się Państwo skontaktować z biurem:POLSKA GRUPA ŚCIERNA KARBORUND Paweł Skawski Mszana Dolna (34-730) ul. Krakowska 40, lub wysyłając maila na adres: biuro@tarcze-scierne.pl
Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa.
Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.